Privacywetgeving

PRIVCACYBELEID VAN De Katterugclub

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Katterugclub verwerkt van haar leden, donateurs, adverteerders, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van De Katterugclub, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan De Katterugclub verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
het bestuur van De Katterugclub,  KvK nummer : 40074875
Binnen het bestuur is de verantwoordelijkheid belegd bij de functionaris gegevensbescherming, zijnde de secretaris van de vereniging De Katterugclub.

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via ledenadministratie@katterugclub.nl

2.Welke gegevens verwerkt De Katterugclub en voor welk doel

2.1.      In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. adresgegevens eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

2.2 .     De Katterugclub verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende

doeleinden: ledenadministratie, nieuwsbrieven, innen contributie:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,
  • aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Katterugclub;
  • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld of andere diensten/kosten ten aanzien van de verenigingsactiviteiten af te wikkelen.

2.3.      Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst

gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met De Katterugclub en je te informeren over de ontwikkelingen van De Katterugclub


E-mail berichtgeving (opt-out):

 De Katterugclub gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van De Katterugclub. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3  Bewaartermijnen

 De Katterugclub verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1.      Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft  De Katterugclub passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wij zullen nooit gegevens delen met partijen buiten onze vereniging, tenzij daarvoor uitdrukkelijk vooraf over is ingestemd door de desbetreffende natuurlijke persoon/personen).


5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1.    Via de ledenadministratie van De Katterugclub kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
De Katterugclub zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2.    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur en/of de ledenadministratie.
5.3.    Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Katterugclub je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4.    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het  Bestuur en/of onze ledenadministratie, ledenadministratie@katterugclub.nl


6 Wijzigingen

Dit Privacybeleid zal worden opgenomen als bijlage bij het Huishoudelijke Reglement en kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.